1. Diễn đàn ĐMC xin chào bạn, hãy đóng góp hết mình những gì bạn có, tham gia nhiệt tình các hoạt động diễn đàn, chúc bạn một ngày mới vui vẻ nhé!

 1. ĐMC-Bin.Pro

  ĐMC-Bin.Pro ™♥ߥñ•••£öñë£ÿ♥™

  Bài viết:
  2,622
  Đã được thích:
  254
  Điểm:
  $357,364
  Bạn có thể tải bài này với File Word TẠI ĐÂY

  CHƯƠNG
  I. CƠ CHẾ CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

  * 1. Chọn phương án đúng trong mỗi câu sau: *
  Gen là một đoạn ADN
  A. Mang thông tin cấu trúc của phân tử prôtêin.
  B. Mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm xác định là chuỗi polipéptít hay ARN.
  C. Mang thông tin di truyền.
  D. Chứa các bộ 3 mã hoá các axitamin.
  * 2. Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm vùng *
  A. Khởi đầu, mã hoá, kết thúc.
  B. điều hoà, mã hoá, kết thúc.
  C. điều hoà, vận hành, kết thúc.
  D. điều hoà, vận hành, mã hoá.
  * 3. Gen không phân mảnh có
  A. vùng mã hoá liên tục.
  B. đoạn intrôn.
  C. vùng không mã hoá liên tục.
  D. cả exôn và intrôn.
  4. Gen phân mảnh có
  A. có vùng mã hoá liên tục.
  B. chỉ có đoạn intrôn.
  C. vùng không mã hoá liên tục.
  D. chỉ có exôn.
  5.Ở sinh vật nhân thực
  A. các gen có vùng mã hoá liên tục.
  B. các gen không có vùng mã hoá liên tục.
  C. phần lớn các gen có vùng mã hoá không liên tục.
  D. phần lớn các gen không có vùng mã hoá liên tục.
  6.Ở sinh vật nhân sơ
  A. các gen có vùng mã hoá liên tục.
  B. các gen không có vùng mã hoá liên tục.
  C. phần lớn các gen có vùng mã hoá không liên tục.
  D. phần lớn các gen không có vùng mã hoá liên tục.
  * 7.Bản chất của mã di truyền là
  A. một bộ ba mã hoá cho một axitamin.
  B. 3 nuclêôtit liền kề cùng loại hay khác loại đều mã hoá cho một axitamin.
  C. trình tự sắp xếp các nulêôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin.
  D. các axitamin đựơc mã hoá trong gen.
  8.Mã di truyền có tính thoái hoá vì
  A. có nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một axitamin.
  B. có nhiều axitamin được mã hoá bởi một bộ ba.
  C. có nhiều bộ ba mã hoá đồng thời nhiều axitamin.
  D. một bộ ba mã hoá một axitamin.
  * 9.Mã di truyền phản ánh tính thống nhất của sinh giới vì
  A. phổ biến cho mọi sinh vật- đó là mã bộ 3, đư*ợc đọc một chiều liên tục từ 5’® 3’ có mã mở đầu, mã kết thúc, mã có tính đặc hiệu, có tính linh động.
  B. đư*ợc đọc một chiều liên tục từ 5’® 3’ có mã mở đầu, mã kết thúc mã có tính đặc hiệu.
  C. phổ biến cho mọi sinh vật- đó là mã bộ 3, mã có tính đặc hiệu, có tính linh động.
  D. có mã mở đầu, mã kết thúc, phổ biến cho mọi sinh vật- đó là mã bộ 3.
  10.Mã di truyền phản ánh tính đa dạng của sinh giới vì
  A. có 61 bộ ba, có thể mã hoá cho 20 loại axit amin, sự sắp xếp theo một trình tự nghiêm ngặt các bộ ba đã tạo ra bản mật mã TTDT đặc trư*ng cho loài.
  B. sự sắp xếp theo một trình tự nghiêm ngặt các bộ ba đã tạo ra bản mật mã TTDT đặc trư*ng cho loài
  C. sự sắp xếp theo nhiều cách khác nhau của các bộ ba đã tạo nhiều bản mật mã TTDT khác nhau.
  D. với 4 loại nuclêôtit tạo 64 bộ mã, có thể mã hoá cho 20 loại axit amin.
  * 11.Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc
  A. bổ sung; bán bảo toàn.
  B. trong phân tử ADN con có một mạch của mẹ và một mạch mới được tổng hợp.
  C. mạch mới được tổng hợp theo mạch khuôn của mẹ.
  D. một mạch tổng hợp liên tục, một mạch tổng hợp gián đoạn.
  * 12.Ở cấp độ phân tử nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế
  A. tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã.
  B. tổng hợp ADN, ARN.
  C. tổng hợp ADN, dịch mã.
  D. tự sao,tổng hợp ARN.
  13.Ở cấp độ phân tử nguyên tắc khuôn mẫu được thể hiện trong cơ chế
  A. tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã.
  B. tổng hợp ADN, ARN.
  C. tổng hợp ADN, dịch mã.
  D. tự sao,tổng hợp ARN.
  * 14.Quá trình phiên mã có ở
  A. vi rút, vi khuẩn.
  B. sinh vật nhân chuẩn, vi khuẩn
  C. vi rút, vi khuẩn, sinh vật nhân thực
  D. sinh vật nhân chuẩn, vi rút.
  15.Quá trình phiên mã tạo ra
  A. tARN. B. mARN. C. rARN. D. tARNm, mARN, rARN.
  16.Loại ARN có chức năng truyền đạt thông tin di truyền là
  A. ARN thông tin. B. ARN vận chuyển. C. ARN ribôxôm. D. SiARN.
  17. Trong phiên mã, mạch ADN được dùng để làm khuôn là mạch
  A. 3, - 5, .
  B. 5, - 3, .
  C. mẹ được tổng hợp liên tục.
  D. mẹ được tổng hợp gián đoạn.
  * 18.Quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ có một mạch được tổng hợp liên tục, mạch còn lại tổng hợp gián đoạn vì
  A. enzim xúc tác quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ gắn vào đầu 3, của pôlinuclêôtít ADN mẹ và mạch pôlinuclêôtit chứa ADN con kéo dài theo chiều 5, - 3, .
  B. enzim xúc tác quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ gắn vào đầu 3, của pôlinuclêôtít ADN mẹ và mạch pôlinuclêôtit chứa ADN con kéo dài theo chiều 3, - 5, .
  C. enzim xúc tác quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ gắn vào đầu 5, của pôlinuclêôtít ADN mẹ và mạch pôlinuclêôtit chứa ADN con kéo dài theo chiều 5, - 3, .
  D. hai mạch của phân tử ADN ngược chiều nhau và có khả năng tự nhân đôi theo nguyên tắc bổ xung.
  * 19.Quá trình tự nhân đôi của ADN, en zim ADN - pô limeraza có vai trò
  A. tháo xoắn phân tử ADN, bẻ gãy các liên kết H giữa 2 mạch ADN lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ xung với mỗi mạch khuôn của ADN.
  B. bẻ gãy các liên kết H giữa 2 mạch ADN.
  C. duỗi xoắn phân tử ADN, lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ xung với mỗi mạch khuôn của ADN.
  D. bẻ gãy các liên kết H giữa 2 mạch ADN, cung cấp năng lượng cho quá trình tự nhân đôi.
  20.Quá trình tự nhân đôi của ADN, NST diễn ra trong pha
  A. G1 của chu kì tế bào.
  B. G2 của chu kì tế bào.
  C. S của chu kì tế bào.
  D. M của chu kì tế bào.
  21.Quá trình tổng hợp của ARN, Prôtêin diễn ra trong pha

   1. G1 của chu kì tế bào.
   2. G2 của chu kì tế bào.
   3. S của chu kì tế bào.
   4. M của chu kì tế bào.
  22.Nếu dùng chất cônsixin để ức chế sự tạo thoi phân bào ở 5 tế bào thì trong tiêu bản sẽ có số lượng tế bào ở giai đoạn kì cuối là
  A. 20
  B. 5
  C. 10
  D. 40
  * 23.Trong tế bào người 2n chứa lượng ADN bằng 6.109 đôi nuclêôtit. Tế bào ở pha G1 chứa số nuclêôtit là
  A. 6 ´109 đôi nuclêôtit
  B. (6 ´ 2) ´ 109 đôi nuclêôtit
  C. (6 ´ 2) ´ 109 đôi nuclêôtit
  D. 6 ´ 109 đôi nuclêôtit
  24.Trong tế bào người 2n chứa lượng ADN bằng 6.109 đôi nuclêôtit. Tế bào ở G2 chứa số nuclêôtit là
  A. 6 ´109 đôi nuclêôtit
  B. (6 ´ 2) ´ 109 đôi nuclêôtit
  C. (6 ´ 2) ´ 109 đôi nuclêôtit
  D. 6 ´ 109 đôi nuclêôtit
  25.Trong tế bào người 2n chứa lượng ADN bằng 6.109 đôi nuclêôtit. Tế bào ở tiền kỳ nguyên phân chứa số nuclêôtit là
  A. 6 ´109 đôi nuclêôtit
  B. (6 ´ 2) ´ 109 đôi nuclêôtit
  C. (6 ´ 2) ´ 109 đôi nuclêôtit
  D. 6 ´ 109 đôi nuclêôtit
  26.Trong tế bào người 2n chứa lượng ADN bằng 6.109 đôi nuclêôtit. Tế bào nơ ron chứa số nuclêôtit là
  A. 6 ´109 đôi nuclêôtit
  B. (6 ´ 2) ´ 109 đôi nuclêôtit
  C. (6 ´ 2) ´ 109 đôi nuclêôtit
  D. 6 ´ 109 đôi nuclêôtit
  27.Trong tế bào người 2n chứa lượng ADN bằng 6.109 đôi nuclêôtit. Tế bào tinh trùng chứa số nuclêôtit là
  A. 6 ´109 đôi nuclêôtit
  B. 3 ´ 109 đôi nuclêôtit
  C. (6 ´ 2) ´ 109 đôi nuclêôtit
  D. 6 ´ 109 đôi nuclêôtit
  * 28.Tự sao chép ADN của sinh vật nhân chuẩn được sao chép ở
  A. một vòng sao chép.
  B. hai vòng sao chép.
  C. nhiều vòng sao chép.
  D. bốn vòng sao chép.
  29.Điểm mấu chốt trong quá trình tự nhân đôi của ADN làm cho 2 ADN con giống với ADN mẹ là
  A. nguyên tắc bổ sung, bán bảo toàn.
  B. một ba zơ bé bù với một ba zơ lớn.
  C. sự lắp ráp tuần tự các nuclêôtit.
  D. bán bảo tồn.
  * 30.Các prôtêin được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều
  A. bắt đầu bằng axitamin Met (met- tARN).
  B. bắt đầu bằng axitfoocmin- Met.
  C. kết thúc bằng Met.
  D. bắt đầu từ một phức hợp aa- tARN.
  31.Trong quá trình dịch mã thành phần không tham gia trực tiếp là
  A. ribôxôm.
  B. tARN.
  C. ADN.
  D. mARN.
  32.Theo quan điểm về Ôperon, các gen điêù hoà gĩư vai trò quan trọng trong
  A. tổng hợp ra chất ức chế.
  B. ức chế sự tổng hợp prôtêin vào lúc cần thiết.
  C. cân bằng giữa sự cần tổng hợp và không cần tổng hợp prôtêin.
  D. việc ức chế và cảm ứng các gen cấu trúc để tổng hợp prôtêin theo nhu cầu tế bào.
  33.Hoạt động của gen chịu sự kiểm soát bởi
  A. gen điều hoà.
  B. cơ chế điều hoà ức chế.
  C. cơ chế điều hoà cảm ứng.
  D. cơ chế điều hoà.
  34.Hoạt động điều hoà của gen ở E.coli chịu sự kiểm soát bởi
  A. gen điều hoà.
  B. cơ chế điều hoà ức chế.
  C. cơ chế điều hoà cảm ứng.
  D. cơ chế điều hoà theo ức chế và cảm ứng.
  35.Hoạt động điều hoà của gen ở sinh vật nhân chuẩn chịu sự kiểm soát bởi
  A. gen điều hoà, gen tăng cường và gen gây bất hoạt.
  B. cơ chế điều hoà ức chế, gen gây bất hoạt.
  C. cơ chế điều hoà cảm ứng, gen tăng cường.
  D. cơ chế điều hoà cùng gen tăng cường và gen gây bất hoạt.
  36.Điều không đúng về sự khác biệt trong hoạt động điều hoà của gen ở sinh vật nhân thực với sinh vật nhân sơ là
  A. cơ chế điều hoà phức tạp đa dạng từ giai đoạn phiên mã đến sau phiên mã.
  B. thành phần tham gia chỉ có gen điều hoà, gen ức chế, gen gây bất hoạt.
  C. thành phần than gia có các gen cấu trúc, gen ức chế, gen gây bất hoạ, vùng khởi động, vùng kết thúc và nhiều yếu tố khác.
  D. có nhiều mức điều hoà: NST tháo xoắn, điều hoà phiên mã, sau phiên mã, dịch mã sau dịch mã.
  * 37. Sự điều hoà hoạt động của gen nhằm

   1. tổng hợp ra prôtêin cần thiết.
   2. ức chế sự tổng hợp prôtêin vào lúc cần thiết.
   3. cân bằng giữa sự cần tổng hợp và không cần tổng hợp prôtêin.
   4. đảm bảo cho hoạt động sống của tế bào trở nên hài hoà.
  * 38.Sự biến đổi cấu trúc nhiễm sắc chất tạo thuận lợi cho sự phiên mã của một số trình tự thuộc điều hoà ở mức
  A. trước phiên mã.
  B. phiên mã.
  C. dịch mã.
  D. sau dịch mã.
  39.Sự đóng xoắn, tháo xoắn của các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào tạo thuận lợi cho sự
  A. tự nhân đôi, phân ly của nhiễm sắc thể.
  B. phân ly, tổ hợp của nhiễm sắc thể tại mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.
  C. tự nhân đôi, tập hợp các nhiễm sắc thể tại mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.
  D. tự nhân đôi, phân ly, tổ hợp của nhiễm sắc thể tại mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.
  40.Sinh vật nhân sơ sự điều hoà ở các operôn chủ yếu diễn ra trong giai đoạn
  A. trước phiên mã.
  B. phiên mã.
  C. dịch mã.
  D. sau dịch mã.
  41.Trong cơ chế điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hoà là
  A. nơi gắn vào của prôtêin ức chế để cản trở hoạt động của enzim phiên mã
  B. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động lên vùng khởi đầu.
  C. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động lên gen chỉ huy.
  D. mang thông tin cho việc tổng hợp prôtêin.
  * 42.Sinh vật nhân thực sự điều hoà hoạt động của gen diễn ra
  A. ở giai đoạn trước phiên mã.
  B. ở giai đoạn phiên mã.
  C. ở giai đoạn dịch mã.
  D. từ trước phiên mã đến sau dịch mã.
  43.Đột biến gen là
  A. sự biến đổi một cặp nuclêôtit trong gen.
  B. sự biến đổi một số cặp nuclêôtit trong gen.
  C. những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới sự biến đổi một hoặc một số cặp nuclêôtit, xảy ra tại một điểm nào đó của phân tử ADN.
  D. những biến đổi xảy ra trên suốt chiều dài của phân tử ADN.
  * 44.Dạng đột biến có thể làm thay đổi ít nhất cấu trúc chuỗi pôlipép tít do gen đó tổng hợp là
  mất một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ hai.
  thêm một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ hai.
  thay thế một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ hai.
  đảo vị trí 2 cặp nuclêôtit ở 2 bộ ba mã hoá cuối.
  * 45.Đột biến giao tử xảy ra trong quá trình
  A. giảm phân.
  B. phân cắt tiền phôi.
  C. nguyên phân.
  D thụ tinh.
  * 46. Loại đột biến không di truyền qua sinh sản hữu tính là đột biến
  A. gen.
  B. tiền phôi.
  C. xô ma.
  D. giao tử.
  47.Thể đột biến là những cơ thể mang đột biến
  A. đã biểu hiện ra kiểu hình.
  B. nhiễm sắc thể.
  C. gen hay đột biến nhiễm sắc thể.
  D. mang đột biến gen.
  48.Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào
  A. cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến và cấu trúc của gen.
  B. mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình.
  C. sức đề kháng của từng cơ thể.
  D. điều kiện sống của sinh vật.
  49.Đột biến trong cấu trúc của gen
  A. đòi hỏi một số điều kiện mới biểu hiện trên kiểu hình.
  B. được biểu hiện ngay ra kiểu hình.
  C. biểu hiện ngay ở cơ thể mang đột biến.
  D. biểu hiện khi ở trạng thái đồng hợp tử
   
  data-ad-format="auto">
  my07121995 thích bài này.

Chia sẻ trang này