1. Diễn đàn ĐMC xin chào bạn, hãy đóng góp hết mình những gì bạn có, tham gia nhiệt tình các hoạt động diễn đàn, chúc bạn một ngày mới vui vẻ nhé!

Lời nói trực và gián tiếp

Thảo luận trong 'Tiếng Anh 12' bắt đầu bởi npc.yumi, 25/1/11.

 1. npc.yumi

  npc.yumi 3Đ Hội - Độc Điên Đảo

  Bài viết:
  3,851
  Đã được thích:
  198
  Điểm:
  $31,660
  Lời nói trực và gián tiếp
  (Dicrect and Indirect Speeches)

  1. Giới thiệu:
  Trong lời nói trực tiếp, chúng ta ghi lại chính xác những từ, ngữ của người nói dùng. Lời nói trực tiếp thường được thể hiện bởi: các dấu ngoặc kép " ".
  Ví dụ: 1- He said, “I learn English”.
  2- "I love you," she said.

  2. Những thay đổi trong lời nói Trực và Gián tiếp:
  2.1 Đổi thì của câu:
  Thì của các động từ trong lời nói gián tiếp thay đổi theo một nguyên tắc chung là lùi về quá khứ (các thì xuống cấp):

  Thì trong Lời nói trực tiếp Thì trong Lời nói gián tiếp
  - Hiện tại đơn -> Quá khứ đơn
  - Hiện tại tiếp diễn -> Quá khứ tiếp diễn
  - Hiện tại hoàn thành -> Quá khứ hoàn thành
  - Hiện tại hoàn thành TD -> Quá khứ hoàn thành TD
  - Quá khứ đơn -> Quá khứ đơn hoac Quá khứ hoàn thành
  - Quá khứ hoàn thành -> Quá khứ hoàn thành

  - Tương lai đơn -> Tương lai trong quá khứ
  - Tương lai TD -> Tương lai TD trong quá khứ
  - Is/am/are going to do -> Was/were going to do
  - Can/may/must do -> Could/might/had to do

  Hãy xem những ví dụ sau đây:

  He does -> He did
  He is doing -> He was doing
  He has done -> He had done
  He has been doing -> He had been doing
  He will do -> He would do
  He will be doing -> He would be doing
  He will have done -> He would have done
  He may do -> He might do
  He may be doing -> He might be doing
  He can do -> He could do
  He can have done -> He could have done
  He must do/have to do -> He had to do


  2.2 Các thay đổi khác:
  a. Thay đổi Đại từ
  Các đại từ nhân xưng và đại sở hữu khi chuyển từ lời nóitr ực tiếp sang lời nói gián tiếp thay đổi như bảng sau:

  TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

  Đại từ
  nhân xưng

  Chủ ngữ
  I he, she
  we they
  you they

  Tân ngữ
  me him, her
  us them
  you them


  Đại từ
  sở hữu

  mine his, her
  ours theirs
  yours theirs
  Tính từ
  sở hữu
  my his, her
  our their
  your their

  Ngoài quy tắc chung về các thay đổi ở đại từ được nêu trên đây, người học cần chú ý đến các thay đổi khác liên quan đến vị trí tương đối của người đóng vai trò thuật lại trong các ví dụ sau đây:

  Ví dụ: Jane, "Tom, you should listen to me."
  + Jane tự thuật lại lời của mình:
  I told Tom that he should listen to me.

  + Người khác thuật lại lời nói của Jane
  Jane told Tom that he should listen to her

  + Người khác thuật lại cho Tom nghe:
  Jane told you that he should listen to her.

  + Tom thuật lại lời nói của Jane
  Jane told me that I should listen to her.


  b. Các thay đổi ở trạng từ không gian và thời gian:

  Trực tiếp Gián tiếp
  This -> That
  That -> That
  These -> Those
  Here -> There
  Now -> Then
  Today -> That day
  Ago -> Before
  Tomorrow -> The next day / the following day
  The day after tomorrow -> In two day’s time / two days after
  Yesterday -> The day before / the previous day
  The day before yesterday -> Two day before
  Next week -> The following week
  Last week -> The previous week / the week before
  Last year ->The previous year / the year before

  Ví dụ:
  Trực tiếp: "I saw the school-boy here in this room today."
  Gián tiếp: She said that she had seen the school-boy there in that room that day.

  Trực tiếp: "I will read these letters now."
  Gián tiếp: She said that she would read those letters then.

  Ngoài quy tắc chung trên dây, người học cần chớ rằng tình huống thật và thời gian khi hành động được thuật lại đóng vai trò rất quan trọng trong khi chuyển từ lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp.

  3. Câu hỏi trong lời nói gián tiếp: Câu hỏi trong lời nói gián tiếp được chia làm loại:

  3.1. Câu hỏi bắt đầu với các trợ động từ: Ta thêm If/whether
  Ví dụ:
  Trực tiếp: "Does John understand music?" he asked.
  Gián tiếp: He asked if/whether John understood music.

  3.2. Câu hỏi bắt đầu who, whom, what, which, where, when, why, how: Các từ để hỏi trên sẽ được giữ nguyên trong câu gián tiếp:
  Trực tiếp: "What is your name?" he asked.
  Gián tiếp: He asked me what my name was.

  3.3. Các dạng đặc biệt của câu hỏi trong lời nói gián tiếp
  a. Shall/ would dùng để diễn t ả đề nghi, lời mời:
  Ví dụ:
  Trực tiếp: "Shall I bring you some tea?" he asked.
  Gián tiếp: He offered to bring me some tea.

  Trực tiếp: "Shall we meet at the theatre?" he asked.
  Gián tiếp: He suggested meeting at the theatre.

  b. Will/would dùng để diễn tả sự yêu cầu:
  Ví dụ:
  Trực tiếp: Will you help me, please?
  Gián tiếp: He asked me to help him.

  Trực tiếp: Will you lend me your dictionary?
  Gián tiếp: He asked me to lend him my dictionary.

  c. Câu mệnh lệnh và câu yêu cầu trong lời nói gián tiếp.
  Ví dụ:
  Trực tiếp: Go away!
  Gián tiếp: He told me/the boys to go away.

  Trực tiếp: Listen to me, please.
  Gián tiếp: He asked me to listen to him.

  d. Câu cảm thán trong lời nói gián tiếp.
  Ví dụ:
  Trực tiếp: What a lovely dress!
  Tuỳ theo xúc cảm và hình thức diễn đạt, chúng ta có thể dùng nhiều hình thức khác nhau như sau:
  Gián tiếp: She exclaimed that the dress was lovely.
  She exclaimed that the dress was a lovely once.
  She exclaimed with admiration at the sight of the dress.

  e. Các hình thức hỗn hợp trong lời nói gián tiếp.
  Lời nói trực tiếp có thể bao gồm nhiều hình thức hỗn hợp: câu khẳng định, câu hỏi, câu mệnh lệnh, câu cảm thán:
  Ví dụ:
  Trực tiếp: She said, "can you play the piano?” and I said”no”
  Gián tiếp: She asked me if could play the piano and I said that I could not
   
  data-ad-format="auto">

Chia sẻ trang này